Súc họng như thế nào thì đúng cách?

Súc họng như thế nào thì đúng cách? (đọc thêm)