Người dân vùng cao Quảng Ngãi bắt nòng nọc làm thức ăn

Người dân vùng cao Quảng Ngãi bắt nòng nọc làm thức ăn (đọc thêm)