Việc treo băng rôn, biểu ngữ phản đối chủ đầu tư có sai phạm tại các tòa nhà chung cư thuộc quyền Hiến định về tự do Ngôn luận của Công dân, Pháp luật Việt Nam không cấm.

Việc treo băng rôn, biểu ngữ phản đối chủ đầu tư có sai phạm tại các tòa nhà chung cư thuộc quyền Hiến định về tự do Ngôn luận của Công dân, Pháp luật Việt Nam không cấm.