Đối tượng cuối cùng đầu hàng sau nhiều giờ ôm hàng nóng cố thủ

Đối tượng cuối cùng đầu hàng sau nhiều giờ ôm hàng nóng cố thủ (đọc thêm)