Tiêu hủy số lượng 200kg cam lá nhập lậu vào vựa cam Vinh, tỉnh Nghệ An

cam lá nhập lậu, xe nghiền cam lá (đọc thêm)