Tháp đất nung thời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay

Tháp Bình Sơn là một kiến trúc phật giáo mang dấu ấn của cả giai đoạn dài, từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI, và là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay.
Mới nhất