video cùng chuyên mục

Học sinh phải học tạm ở các hội trường thôn, buôn

Chưa có kinh phí xây dựng điểm trường, học sinh vất vả đi học tạm