Giám đốc thừa nhận bán đất sai quy định.

Giám đốc thừa nhận bán đất sai quy định. (đọc thêm)