Bộ trưởng Nội vụ tự thấy kết quả đánh giá cán bộ chưa chính xác

Bộ trưởng Nội vụ tự thấy kết quả đánh giá cán bộ chưa chính xác (đọc thêm)