Chưa phép, trạm trộn bê tông tươi hoạt động.

Chưa phép, trạm trộn bê tông tươi hoạt động. (đọc thêm)