Tranh của danh họa Leonardo Da Vinci xác lập kỷ lục thế giới về giá

Tranh của danh họa Leonardo Da Vinci xác lập kỷ lục thế giới về giá (đọc thêm)