Học sinh Nhật Bản cúi đầu cám ơn khi được xe nhường để đi qua đường

Học sinh Nhật Bản cúi đầu cám ơn khi được xe nhường để đi qua đường (đọc thêm)