13 năm vác đơn đi kiện.

13 năm vác đơn đi kiện. (đọc thêm)