Cảnh Điềm nhận trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên phim trường “Kong”

Cảnh Điềm nhận trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên phim trường “Kong” (đọc thêm)