Xuất khẩu vải thiều chính ngạch: Nông dân thấy khó có định thôi?

Xuất khẩu vải thiều chính ngạch: Nông dân thấy khó có định thôi? (đọc thêm)