Xuất hiện vệt nước màu đỏ bất thường dọc bờ biển Quảng Bình

Xuất hiện vệt nước màu đỏ bất thường dọc bờ biển Quảng Bình (đọc thêm)