Video cận cảnh 3 bảo vật Quốc gia đang lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Nghệ An.

Video cận cảnh 3 bảo vật Quốc gia đang lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Nghệ An. (đọc thêm)