Vật nghi là dương bảo quý hiếm trong dạ dày dê.

Vật nghi là dương bảo quý hiếm trong dạ dày dê.
Mới nhất