Tuyến đường sắt 100.000 tỷ đồng: Đừng “dẫm vào vết xe đổ”!

“Tôi chưa hiểu việc tài trợ có kèm theo điều kiện gì hay không, nhưng dù là gì đi nữa, nếu những cam kết để nhận tài trợ trước đây khi rà soát lại, đối chiếu lại mà thấy không có lợi cho đất nước, không có lợi cho nhân dân thì phải bỏ”. (đọc thêm)