Trần Bá Tân, Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2019

Trần Bá Tân, Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2019 (đọc thêm)