Thủ tướng chỉ đạo quan trọng về liên kết vùng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những hạn chế trong liên kết vùng. Đó là cơ chế, chính sách cho phát triển vùng còn chưa được hoàn thiện, thiếu đột phá. Còn thiếu sự liên kết vùng. Vẫn còn tình trạng "mạnh ai nấy làm", dẫn tới không thể liên kết mạnh mẽ được, công tác phối hợp giữa các địa phương trong vùng còn rất hạn chế. (đọc thêm)