Thứ trưởng Khánh nói về Dự thảo thông tư hàng “made in Vietnam”

Thứ trưởng Khánh nói về Dự thảo thông tư hàng “made in Vietnam” (đọc thêm)