Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi thông điệp tới toàn ngành. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng tải thông điệp này.