Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy nhớ lại những ngày tháng khốc liệt tại chiến trường Đường 9 - Khe Sanh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy nhớ lại những ngày tháng khốc liệt tại chiến trường Đường 9 - Khe Sanh. (đọc thêm)