Quang Nhật giành 80 điểm trong phần thi Khởi động

Quang Nhật giành 80 điểm trong phần thi Khởi động (đọc thêm)