Quang cảnh khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh

Quang cảnh khánh thành cầu Dân trí thứ 14 tại Trà Vinh (đọc thêm)