Phú Quang chia sẻ và hát "Hà Nội và em khi thu chớm đông sang"

Nhạc sĩ Phú Quang vừa đàn vừa hát
Mới nhất