Ông Nguyễn Tân Phúc cho biết.

Ông Nguyễn Tân Phúc cho biết. (đọc thêm)