Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN) nói về đời sống công nhân viên lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN) nói về đời sống công nhân viên lao động. (đọc thêm)