Odessa đựng đầu mẹ trong một chiếc túi mang đến nhà bạn của cha

Nghi phạm bị tâm thần phân liệt, giết mẹ rồi bỏ đầu trong túi mang đi.
Mới nhất