Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục

Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục (đọc thêm)