Nữ tài xế bức xúc phản đối trạm BOT trong đêm

Nữ tài xế bức xúc phản đối trạm BOT T2 trong đêm (đọc thêm)