Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng chặn đầu xe tải.

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng chặn đầu xe tải. (đọc thêm)