Nguyên lý của hệ thống tảo lọc khí.

Sinh viên Nguyễn Tân Lập đại diện nhóm chia sẻ về nguyên lý của hệ thống tảo lọc khí. (đọc thêm)