Người nhà tố bác sĩ bỏ mặc bệnh nhi vì không có tiền

Video trích dẫn phần nội dung chính của vụ việc (đọc thêm)