Người dân nói gì về Mobile Money?

Mobile Money (tiền di động) là dịch vụ cho phép dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.
Mới nhất