Người dân mong chính quyền cần vào cuộc mạnh hơn để cứu bò lở mồm long móng

video kèm tin (đọc thêm)