Người dân bức xúc vì nhà máy thu mua mía quá chậm.

Người dân bức xúc vì nhà máy thu mua mía quá chậm. (đọc thêm)