"Ngày không xe máy" ở Học viện Ngoại giao, sinh viên ý thức bảo vệ môi trường từ việc làm nhỏ

Các bạn sinh viên được tuyên truyền về "Ngày không xe máy" và rất tích cực tham gia để bảo vệ môi trường. (đọc thêm)