Não lòng người mẹ nghèo nhìn hai đứa con chết mòn.

Não lòng người mẹ nghèo nhìn hai đứa con chết mòn. (đọc thêm)