MV Cần xa - Hiền Hồ

Hiền Hồ trở lại trong MV mới với một sự thay đổi hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm trước đây. (đọc thêm)