Mỗi TT DVVL là một "trạm quan trắc" thông tin việc làm

Về vấn đề phân tích dự báo thị trường lao động, Cục Việc làm giao cho Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm phối hợp các chuyên gia để xây dựng một công cụ phân tích dự báo ở cấp quốc gia, cấp vùng.
Mới nhất