MMA Vietnam OMO Express It, Don’t Text It

OMO Matic thông qua YouTube Director Mix có thể tạo hàng trăm mẫu quảng cáo tức thời ứng với hàng trăm “real-time relevant context” khác nhau về tình cảm cho mẹ của hàng triệu người dùng. (đọc thêm)