Lũ lên nhanh, dân trở tay không kịp

Lũ lên nhanh, dân trở tay không kịp (đọc thêm)