Lĩnh hậu quả nghiêm trọng vì giành đường của nhau

Lĩnh hậu quả nghiêm trọng vì giành đường của nhau (đọc thêm)