Khuôn mặt biến dạng của cụ Nhịn trông rất đáng thương

Khuôn mặt biến dạng của cụ Nhịn trông rất đáng thương (đọc thêm)