Khi trẻ em làm youtube có nên khuyến khích?

Khi trẻ em làm youtube có nên khuyến khích? (đọc thêm)