Huda với chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda thực hiện với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. (đọc thêm)