Hành động phát tán clip nóng của người khác khi chưa được sự cho phép có bị xem là vi phạm pháp luật hay không?

Hành động phát tán clip nóng của người khác khi chưa được sự cho phép có bị xem là vi phạm pháp luật hay không? Nếu có, khung hình phạt cụ thể đối với hành vi này như thế nào? (đọc thêm)