Hàng ngàn người tham gia lễ chào cờ đầu năm tại điểm cực Đông trên đất liền.

video kèm tin (đọc thêm)